***“ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัว โดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกัน จะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยกันทำ”พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / ๔ ธันวาคม ๒๕๓๓ *** กองทัพบก เริ่มขยายการฝึกกำลังพลให้มีทักษะเฉพาะด้านในลักษณะหน่วยทหารขนาดเล็กและหน่วยทหารทรหดตามนโยบาย “SMART MAN” มุ่งสร้างความแข็งแกร่งทั้งร่างกาย จิตใจ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างดีที่สุด *** ขณะนี้ กองทัพบกกำลังฝึกงานเฉพาะหน้าที่ให้กับทหารใหม่ เพื่อให้มีทักษะเฉพาะและสามารถปฏิบัติงานในหน่วยที่จะต้องอยู่ประจำการตลอดการรับราชการทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ *** หลัง คสช. ร่วมกับหน่วยงานด้านการบินปรับมาตรฐานการบินพลเรือนของไทยให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ ICAO ในทุกเรื่อง ล่าสุดพร้อมรับการตรวจสอบ เพื่อปลดธงแดง มุ่งสู่การมีมาตรฐานการบินในระดับสากลแล้ว *** โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบที่กองทัพบกดำเนินการใน ๙๒๑ โครงการ ๗๕ จังหวัด ตั้งแต่ ต.ค.๕๙ เสร็จแล้วทุกโครงการ มีพื้นที่ ๑.๓ ล้านไร่ ประชาชน ๔ แสนครัวเรือน ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำดังกล่าวแล้ว *** “เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ กับแหล่งท่องเที่ยวทั่วไทย ภายในหน่วยทหารของกองทัพบก” ได้รับความรู้ สนุกสนาน ตื่นเต้น อย่างเต็มที่ สนใจติดต่อสำนักงานส่งเสริมการทองเที่ยวกองทัพบก กทม. โทร ๐๒ – ๒๘๓ –๖๘๓๕ หรือ www.armytour.org

คสช. ห่วงปัญหายาเสพติดรุนแรงขึ้น สั่งยกระดับภาพรวมการแก้ปัญหาเน้นหยุดทุกกระบวนการที่เป็นต้นเหตุ สานต่องานจัดระเบียบสังคมพร้อมปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ควบคู่ไปกับตรวจสอบการแอบอ้างหาประโยชน์จากการจัดระเบียบสังคม

ที่กองบัญชาการกองทัพบก พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท เลขาธิการคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ ได้สั่งการในการประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ระบุว่าให้ทุกหน่วยงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยเฉพาะกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ยังคงเข้มงวดในมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ต่างๆ ให้มีความรัดกุมและสอดคล้องกับ สถานการณ์ โดยเฉพาะการเร่งรัดติดตั้งและเพิ่มประสิทธิภาพกล้องวงจรปิด ควบคู่กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างความปลอดภัยสาธารณะ นอกจากนี้ เลขาธิการคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ ยังได้กล่าวถึงนโยบายเร่งด่วนในการจับกุมและปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศที่มอบให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยได้ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง
และเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าดำเนินการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วง ๔ เดือน ที่ผ่านมาปรากกฎเป็นสถิติการจับกุมยาบ้าได้ถึง ๑๐๐ ล้านเม็ด นับเป็นสถิติที่สูงขึ้นมากอย่างน่าเป็นห่วง ซึ่งการจับกุมของเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแก้ปัญหาส่วนหนึ่ง
สำหรับงานด้านการจัดระเบียบสังคม ซึ่งบางพื้นที่ดำเนินการได้เรียบร้อย เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน แต่ในบางพื้นที่อาจต้องปรับรูปแบบหรือการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับสภาพปัญหายิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามการจัดระเบียบสังคมเป็นงานที่ดำเนินการเพื่อส่วนรวม ซึ่งเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้กำชับให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ประสานการทำงานอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบป้องกันมิให้มีการแอบอ้างคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือดำเนินการใดๆ ที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หากตรวจพบให้ดำเนินการทางกฎหมายทันที รวมถึงการกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบของกฎหมายที่ได้วางไว้อย่างเคร่งครัด