***“ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัว โดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกัน จะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยกันทำ”พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / ๔ ธันวาคม ๒๕๓๓ *** กองทัพบก เริ่มขยายการฝึกกำลังพลให้มีทักษะเฉพาะด้านในลักษณะหน่วยทหารขนาดเล็กและหน่วยทหารทรหดตามนโยบาย “SMART MAN” มุ่งสร้างความแข็งแกร่งทั้งร่างกาย จิตใจ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างดีที่สุด *** ขณะนี้ กองทัพบกกำลังฝึกงานเฉพาะหน้าที่ให้กับทหารใหม่ เพื่อให้มีทักษะเฉพาะและสามารถปฏิบัติงานในหน่วยที่จะต้องอยู่ประจำการตลอดการรับราชการทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ *** หลัง คสช. ร่วมกับหน่วยงานด้านการบินปรับมาตรฐานการบินพลเรือนของไทยให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ ICAO ในทุกเรื่อง ล่าสุดพร้อมรับการตรวจสอบ เพื่อปลดธงแดง มุ่งสู่การมีมาตรฐานการบินในระดับสากลแล้ว *** โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบที่กองทัพบกดำเนินการใน ๙๒๑ โครงการ ๗๕ จังหวัด ตั้งแต่ ต.ค.๕๙ เสร็จแล้วทุกโครงการ มีพื้นที่ ๑.๓ ล้านไร่ ประชาชน ๔ แสนครัวเรือน ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำดังกล่าวแล้ว *** “เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ กับแหล่งท่องเที่ยวทั่วไทย ภายในหน่วยทหารของกองทัพบก” ได้รับความรู้ สนุกสนาน ตื่นเต้น อย่างเต็มที่ สนใจติดต่อสำนักงานส่งเสริมการทองเที่ยวกองทัพบก กทม. โทร ๐๒ – ๒๘๓ –๖๘๓๕ หรือ www.armytour.org

รองโฆษก ทบ. กล่าวถึงกรณีบุตรสาวของ จ.ส.อ.นรินทร์ เครือโสม สังกัด นสศ. ซึ่งได้เสียชีวิตในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ที่ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เมื่อปี 2550 (ได้รับพระราชทานยศเป็น พันเอก) ร้องขอให้ ทบ.รับบรรจุเข้ารับราชการ นั้น

ขอเรียนว่า​การช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2550 กองทัพบก ได้ให้การดูแลทั้งเรื่องสิทธิอันพึงมีพึงได้ตามระเบียบของทางราชการ รวมทั้งการช่วยเหลือครอบครัวด้วยความห่วงใยและเอื้ออาทรมาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมากองทัพบกจะบรรจุทายาททดแทนกำลังพล
ที่เสียชีวิตโดยทันทีครอบครัวละ 1 คน
​​สำหรับกรณีของ พันเอก นรินทร์ เครือโสม ซึ่งมีบุตรสาว 2 คน กองทัพบกได้ดำเนินการบรรจุบุตรสาวคนโตให้เข้ารับราชการทหารเรียบร้อยแล้วโดยทันที ตั้งแต่ปี 2550 ปัจจุบันมีชั้นยศ
ร้อยเอกหญิง หลังจากนั้นมาอีก 8 ปี คือปี 2558 บุตรสาวคนที่ 2 ที่เพิ่งจบการศึกษาปริญญาตรี ได้ยื่นความประสงค์ผ่านหน่วยต้นสังกัดเดิมของบิดา ขอให้กองทัพบกบรรจุเข้ารับราชการทหารเพิ่มเติมอีกนั้น กองทัพบกไม่สามารถดำเนินการตามร้องขอได้ เนื่องจากครอบครัว พันเอกนรินทร์ฯ ได้รับสิทธิในการบรรจุทายาททดแทนไปแล้ว โดยหลักเกณฑ์ของทางราชการ ในเรื่องการบรรจุทายาททดแทนกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น สามารถบรรจุทายาททดแทนผู้เสียชีวิตได้ 1 คน
​​อย่างไรก็ตาม กองทัพบกเข้าใจความรู้สึกของบุตรสาว พันเอกนรินทร์ ฯ ที่มีความปรารถนาอยากจะเข้ารับราชการ แต่ขอได้เข้าใจในข้อจำกัดและหลักเกณฑ์ของการรับราชการ ในขณะเดียวกันที่ผ่านมาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ก็ได้ให้การดูแลครอบครัวนี้มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากทายาทยังมีความประสงค์จะเข้ารับราชการทหาร ก็สามารถไปสมัครและเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามที่หน่วยงานในสังกัดกองทัพบกเปิดรับสมัครตามห้วงเวลา หรือหากประสงค์จะสมัครงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนอื่นใด ทางหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษา และพิจารณาให้การสนับสนุนภายในกรอบและช่องทางที่สามารถดำเนินการได้