***“ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัว โดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกัน จะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยกันทำ”พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / ๔ ธันวาคม ๒๕๓๓ *** กองทัพบก เริ่มขยายการฝึกกำลังพลให้มีทักษะเฉพาะด้านในลักษณะหน่วยทหารขนาดเล็กและหน่วยทหารทรหดตามนโยบาย “SMART MAN” มุ่งสร้างความแข็งแกร่งทั้งร่างกาย จิตใจ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างดีที่สุด *** ขณะนี้ กองทัพบกกำลังฝึกงานเฉพาะหน้าที่ให้กับทหารใหม่ เพื่อให้มีทักษะเฉพาะและสามารถปฏิบัติงานในหน่วยที่จะต้องอยู่ประจำการตลอดการรับราชการทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ *** หลัง คสช. ร่วมกับหน่วยงานด้านการบินปรับมาตรฐานการบินพลเรือนของไทยให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ ICAO ในทุกเรื่อง ล่าสุดพร้อมรับการตรวจสอบ เพื่อปลดธงแดง มุ่งสู่การมีมาตรฐานการบินในระดับสากลแล้ว *** โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบที่กองทัพบกดำเนินการใน ๙๒๑ โครงการ ๗๕ จังหวัด ตั้งแต่ ต.ค.๕๙ เสร็จแล้วทุกโครงการ มีพื้นที่ ๑.๓ ล้านไร่ ประชาชน ๔ แสนครัวเรือน ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำดังกล่าวแล้ว *** “เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ กับแหล่งท่องเที่ยวทั่วไทย ภายในหน่วยทหารของกองทัพบก” ได้รับความรู้ สนุกสนาน ตื่นเต้น อย่างเต็มที่ สนใจติดต่อสำนักงานส่งเสริมการทองเที่ยวกองทัพบก กทม. โทร ๐๒ – ๒๘๓ –๖๘๓๕ หรือ www.armytour.org

คสช. เดินหน้าช่วยแจงโครงการของรัฐ เตรียมเปิดเวทีสาธารณะ ๔ กองทัพภาค ชี้แจงสัญญาประชาคมสร้างสามัคคีปรองดอง ย้ำ กกล.รส.คงระดับดูแลความปลอดภัย พร้อมส่งทหารช่างสำรวจถนนเชื่อมหมู่บ้านที่ชำรุดจากน้ำท่วมตามบัญชานายกรัฐมนตรี

การประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติในวันนี้ พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร รองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธาน โดยยังคงให้ความสำคัญกับการใช้กลไก
กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยและฝ่ายปกครอง ในการสร้างความเข้าใจกับประชาชน เกี่ยวกับความคืบหน้าในงานบริหารราชการแผ่นดิน โครงการและมาตรการต่างๆ ที่ภาครัฐกำลังดำเนินการเพื่อส่วนรวม รวมทั้งเรื่องที่ประชาชนได้รับประโยชน์ และประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจของสังคม อาทิ ความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมการคมนาคมขนส่ง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กลไกราคาพืชผลทางการเกษตร การจัดทำผังเมืองในระดับประเทศและผังเมืองในทุกจังหวัดที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสม และการใช้มาตรา ๔๔ ในการขับเคลื่อนวาระเร่งด่วนและคลี่คลายปัญหาสำคัญของประเทศ เช่น การใช้ที่ดิน ส.ป.ก. ในกิจการพลังงาน ความร่วมมือรถไฟไทย-จีน เป็นต้น
นอกจากนี้ จากความห่วงใยของนายกรัฐมนตรี/หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในด้านการสัญจรของประชาชน ที่เดือดร้อนจากการชำรุดของถนนและเส้นทาง หลังเกิดอุทกภัย
ช่วงที่ผ่านมา ได้มีบัญชาให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยกระทรวงกลาโหม ส่งหน่วยทหารช่างของกองทัพบก และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เข้าสำรวจเส้นทางที่เสียหายจากอุทกภัยทั่วประเทศ โดยเฉพาะถนนหรือเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน และเตรียมเข้าดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมโดยด่วน เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจร และขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้โดยสะดวกและปลอดภัย โดยรองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้เร่งรัดให้หน่วยทหารช่าง ร่วมกับทางจังหวัด เข้าตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลความเสียหายให้เรียบร้อยภายในต้นเดือนกรกฎาคมนี้
ส่วนการดูแลความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยนั้น รองเลขาธิการคณะรักษาความสงบเรียบร้อย ระบุว่า การทำงานของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยในเรื่องนี้ ยังต้องคงระดับความเข้มงวดในมาตรการรักษาความปลอดภัย ป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือการก่อเหตุเพื่อสร้างสถานการณ์ ทั้งนี้ ได้เร่งรัดให้ดำเนินการติดตั้งและจัดระบบกล้องวงจรปิดให้เรียบร้อยในทุกพื้นที่ในเดือนนี้ตามนโยบายของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
การประชุมในวันนี้ รองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มอบหมายให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาค ร่วมกับส่วนราชการจัดเตรียมพื้นที่และความพร้อมในการเปิดเวทีสาธารณะ เพื่อชี้แจงสาระสำคัญของร่างสัญญาประชาคมให้ประชาชนได้รับทราบ อันเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยมีกำหนดดำเนินการใน ๑ - ๒ สัปดาห์นี้ ต่อจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนของการประกาศเป็นสัญญาประชาคมฉบับสมบูรณ์ต่อไป